Wednesday, July 05, 2006

Chess: Understanding the Center Counter (Scandinavian) Part III

1 e4 d5 2 exd5 Nf6 3 Bb5+ Bd7 4 Bc4 Bg4 LineAlso available:
Chess: Understanding the Center Counter
(Scandinavian) Part I

http://chesscoach1950.blogspot.com/2006/01/chess-understanding-center-counter.html
Chess: Understanding the Center Counter
(Scandinavian) Part II

http://chesscoach1950.blogspot.com/2006/07/chess-understanding-center-counter.html
Chess: Understanding the Center Counter
(Scandinavian) Part IV

http://chesscoach1950.blogspot.com/2006/07/chess-understanding-center_115210997262388378.html
Chess: Understanding the Center Counter
(Scandinavian) Part V

http://chesscoach1950.blogspot.com/2006/07/chess-understanding-center_115211261703678156.html


1 e41 ... d52 exd52 ... Nf62 ... Qxd5
2 ... c6
2 ... e6


3 Bb5+3 d4
3 c4
3 Nf3
3 Nc3
3 Bc4


3 ... Bd73 ... c6
3 ... Nfd7
3 ... Nbd7
3 ... Nbd7


4 Bc44 Be2
4 Bxd7+


4 ... Bg44 ... b5
4 ... Bf5


Or,

4 ... Bf55 Nc35 Nf3

5 ... Nbd75 ... a6

6 Nf36 d3
6 Nge2


6 ... Nb66 ... a6

7 d37 Qe2
7 Bb5+


Back to 1 e4 d5 2 exd5 Nf6 3 Bb5 Bd7 4 Bc4 Bg45 f35 Nf3

5 ... Bf5Or,

5 ... Bc86 Nc36 Bb5+
6 d4
6 Ne2


6 ... Nbd76 ... a6

7 d47 Qe2
7 Nge2


7 ... Nb67 ... a6

8 Qd38 Bb3
8 Bb5
+

8 ... Nbxd58 ... Nfxd5

9 Nxd59 a3
9 Nge2


9 ... Nxd510 Bd210 Bg5

10 ... e610 ... c6

11 Ne211 O-O-O

11 ... Be711 ... Bd6
11 ... c6


Back to 1 e4 d5 2 exd5 Nf6 3 Bb5 Bd7 4 Bc4 Bg4
5 f3 Bf5
6 Nc36 g4

6 ... Nbd76 ... c6

7 g47 Qe2
7 Nge2
7 d3


7 ... Nb67 ... Bg6

8 Bb38 Qe2
8 d3


8 ... Bc88 ... Bg6

9 d49 Nge2

9 ... g69 ... a5
9 ... Nfxd5
9 ... Nbxd5


10 Qe210 Nge2
10 h4
10 Qd3
10 Bg5


10 ... Bg710 ... Rg8
10 ... a5
10 ... h6


11 Bg511 Qb5+
11 Bf4
11 Bd2


11 ... O-O11 ... h5

12 O-O-O12 Bxf6

12 ... Nbxd512 ... Nfxd5

13 Nxd513 Ne4
13 Qe1
13 Qd2


13 ... Nxd514 h414 c4
14 Qe4


14 ... h614 ... Re8
14 ... c6


15 Bd215 Qe4

By ChessCoach@care2.com0 Comments:

Post a Comment

<< Home