Sunday, February 25, 2007

Chess: Understanding the Sicilian Defense (Najdorf Variation) Part LVI

1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6
6 Bg5 e6 7 f4 Be7 8 Qf3 Qc7 9 0-0-0 Nc6
10 Nxc6 bxc6 11 e5 dxe5 12 fxe5 Nd5 13 Bxe7
13 ... Nxe7 14 Ne4 0-0 15 Qc3 Nd5 16 Qd4 Rb8
17 c4 c5 18 Nxc5 Nb4 Line
For explanations of moves 1 through 9 please
refer to: Chess: Understanding the Sicilian
Defense (Najdorf Variation) Part I


1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6
5 Nc3 a6 6 Bg5 e6 7 f4 Be7 8 Qf3 Qc7
9 O-O-O:
9 ... Nc69 ... Nbd7
9 ... h6
9 ... Bd7
9 ... O-O
9 ... b5


10 Nxc610 Be2
10 Qg3


10 ... bxc610 ... Qxc6

11 e511 Bc4

11 ... dxe511 ... Nd5

12 fxe512 Qg3

12 ... Nd513 Bxe713 Qg3

13 ... Nxe713 ... Qxe7

14 Ne414 Re1
14 Bc4
14 Qh5
14 Qg3
14 Rd6


14 ... 0-015 Qc315 Nd6

15 ... Nd515 ... f6

16 Qd416 Qg3

16 ... Rb816 ... f6

17 c417 Bc4
17 a3


17 ... c517 ... Ne7
17 ... Nb4


18 Nxc518 Qxc5

18 ... Nb418 ... Nf4
18 ... Ne7


By ChessCoach@care2.comChess: Understanding the Sicilian Defense (Najdorf Variation) Part LV

1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6
6 Bg5 e6 7 f4 Be7 8 Qf3 h6 9 Bh4 Qc7
10 0-0-0 Nbd7 11 Bd3 g5 12 fxg5 Ne5
13 Qe2 Nfg4 14 Nf3 hxg5 15 Bg3 Nxf3
16 gxf3 Ne5 17 Qf2 Bd7 18 h4 gxh4
19 Bxh4 Qc5 20 Qxc5 dxc5 21 Bxe7 Nxd3+
22 cxd3 Kxe7 Line
For explanations of moves 1 through 8 please
refer to: Chess: Understanding the Sicilian
Defense (Najdorf Variation) Part I


1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6
5 Nc3 a6 6 Bg5 e6 7 f4 Be7 8 Qf3:
8 ... h68 ... Qc7
8 ... Nbd7
8 ... Qa5
8 ... Qb6
8 ... O-O


9 Bh49 Bxf6

9 ... Qc79 ... Nbd7
9 ... g5
9 ... Qa5
9 ... O-O


10 O-O-O10 Be2
10 Bd3


10 ... Nbd710 ... Nxe4
10 ... O-O


11 Bd311 Qg3
11 g4
11 Bf2
11 Be2
11 Qh3
11 Re1
11 f5
11 Bg3
11 Rd2
11 Bxf6


11 ... g511 ... Qc5
11 ... b5
11 ... Nc5
11 ... Nxe4
11 ... Rg8


12 fxg512 e5
12 Bg3
12 Be1


12 ... Ne512 ... hxg5

13 Qe213 Qg3
13 Qf2
13 Qf1


13 ... Nfg413 ... Nfd7
13 ... Nh7
13 ... Ng8


14 Nf314 h3
14 Qd2
14 Bg3
14 Kb1


14 ... hxg514 ... Nxf3

15 Bg315 Bxg5
15 Be1
15 Nxe5


15 ... Nxf315 ... Bd7
15 ... Rg8
15 ... Qc5
15 ... Qa5


16 gxf316 Qxf3

16 ... Ne516 ... Nf6

17 Qf217 f4
17 h4


17 ... Bd717 ... b5
17 ... Qc5


18 h418 Be2

18 ... gxh418 ... O-O-O

19 Bxh419 f4

19 ... Qc519 ... Bxh4

20 Qxc520 Bg3
20 Qg2


20 ... dxc520 ... Nxd3+

21 Bxe721 Bf2

21 ... Nxd3+21 ... Rxh1
21 ... Kxe7


22 cxd322 Kd2

22 ... Kxe722 ... Rxh1

By ChessCoach@care2.com